Een goede relatie met onze klanten vinden wij key. Daarom willen wij ook graag duidelijke afspraken maken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten met Karit Patisserie. Door artikelen bij Karit Patisserie te bestellen, geeft u tevens aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de Wet Koop op afstand die sinds 1 februari 2001 van kracht is.

       1. Algemene Voorwaarden

 1. Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op onze homepage op internet. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
 2. Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de ontvanger zich niet in het land van verzending bevindt, is de ontvanger aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst.
 3. Alle aanbiedingen van Karit Patisserie zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden.
 4. Karit Patisserie heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.
 5. Wanneer u een bestelling plaatst, worden de volgende gegevens van u gevraagd: Naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres, wijze van betaling en eventueel rekeningnummer. Uw geregistreerde gegevens komen na de bestelling op het scherm en kunnen door u uitgeprint worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing.
 6. Op de website en in de orderbevestigingen aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn. Karit Patisserie is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
 7. Karit Patisserie zorgt in principe voor bezorging per eigen koelauto, binnen het opgegeven postcode bezorggebied.
 8. Het minimale orderbedrag bedraagt € 10,-
  alle order bedragen zijn incl. 6% btw (?)
 9. Indien u bij ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met uw bestelling dient u contact op te nemen met ons middels e-mail info@Karit nl of middels telefoon op XXXX. Ook kunt u ons bellen of E-mailen wanneer u klachten heeft van welke aard dan ook. Klachten worden door ons binnen 2 werkdagen afgehandeld.
 10. In geval van schade of vermissing zal Karit Patisserie ervoor zorgen dat de producten zo spoedig mogelijk bij u geleverd wordt.
 11. Betalingsvoorwaarden hoofdregel bij betaling is, dat de betaling plaatsvindt, middels Ideal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen Levering op factuur is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen partijen nader overeengekomen wordt.
 12. Openstaande posten worden direct opeisbaar bij :
  verstrekken van onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens
  vóór of bij het afsluiten van de overeenkomst; Faillissement of overlijden.
 13. Bij niet tijdige betaling wordt tevens vertragingsrente in rekening gebracht. Levering van verdere bestellingen wordt opgeschort tot het vereiste bedrag is betaald. Bovendien wordt het saldo verhoogd met 15% buitengerechtelijke kosten en een bedrag van € 25,- aan bureaukosten. Bovendien komen alle kosten, zowel de minnelijke als de gerechtelijke, die met de incassering verband houden, voor uw rekening
 1. Offertes en totstandkoming overeenkomst.

2.1     Offertes en/of prijsopgaven van Verkoper zijn altijd vrijblijvend, ook indien deze termijn vermelden, en slechts geldig indien bevoegdelijk ondertekend.

2.2     Offertes gelden als geaccepteerd door Koper bij ontvangst door Verkoper van een Schriftelijk, dan wel mondelinge (telefonische) opdracht.

2.3     Verkoper kan binnen drie dagen na ontvangst van de acceptatie en tenminste 3 dagen voor levering, zijn offerte herroepen zonder schadeplichtig te zijn.

2.4     De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Verkoper met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

2.5     Verkoper kan bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen.

2.6     Tevens is van een overeenkomst sprake indien Koper een opdracht/bestelling plaatst, schriftelijk, dan wel mondeling (telefonisch) bij Verkoper.

 1. Prijzen, betaling.

3.1     De door Verkoper opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen. Indien geen prijs is overeengekomen geldt de prijs zoals vermeld op de door haar laatst uitgegeven Algemene prijslijsten, dan wel de prijs die blijkt uit andere schriftelijke uitlatingen van Verkoper, welke door haar ter kennis zijn gebracht van de Koper.

3.2     Onvoorziene prijsverhogingen na totstandkoming van de overeenkomst, doch voor levering, kunnen door Verkoper worden doorberekend.

3.3     Betaling door Koper dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper steeds onmiddellijk in verzuim en is Koper aan Verkoper een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij elk gedeelte van de maand als hele maand geldt.

3.4     Facturatie geschiedt wekelijks door Verkoper. Indien Koper niet akkoord gaat met de door Verkoper verzonden factuur moet Koper dit binnen 7 dagen na dagtekening van factuur melden bij Verkoper. Verkoper zal indien er niet binnen de 7 dagen op de factuur wordt gereageerd de factuur als geaccepteerd beschouwen en zodoende dient de factuur volledig te worden voldaan.

3.5     Verkoper is te allen tijde gerechtigd onder rembours te leveren, van Koper de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de prijs, dan wel gehele of gedeeltelijke zekerheid voor betaling van de prijs te verlangen. 2

3.6     Alle door Verkoper te maken kosten verband houdende met invordering, waaronder die van externe adviseurs, naast de eventuele in rechte ingevolge het bepaalde in de artikelen 56 en 57 BRv verschuldigde proceskosten, zullen door Koper dienen te worden vergoed. Het terzake hiervan verschuldigde bedrag wordt gesteld op 15% van het openstaande factuurbedrag te vermeerderen met BTW en/of heffingen en de reeds vervallen vertragingsrente, onverminderd het recht van de Verkoper om de daadwerkelijke geleden schade te vorderen.

3.7     Koper kan zich jegens Verkoper nooit beroepen op verrekening en of opschorting.

 1. Levering.

4.1     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt levering franco aan het opgegeven adres, vanaf welk moment de goederen voor risico van Koper zijn.

4.2     Koper is verplicht de voor levering noodzakelijke medewerking te verlenen. Indien levering, dan wel ongestoorde levering niet mogelijk is, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Koper, terwijl Verkoper tevens de door haar geleden, dan wel te lijden schade op Koper kan verhalen. Ter beperking van de door Verkoper geleden, dan wel te lijden schade kan Verkoper in dat geval de goederen aan derden verkopen, waarbij de schade bestaande uit de eventuele mindere opbrengst en de extra kosten voor rekening van Koper komen. Daarnaast staat het Verkoper vrij om in zodanig geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden ingevolgde het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden.

4.3     Leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij hem alsnog een redelijke termijn voor nakoming moet worden gegund. Blijft levering alsdan wederom uit, dan kan Koper de overeenkomst ontbinden, mits Verkoper in verzuim is. Verkoper zal nimmer schadeplichtig zijn.

4.4     Verkoper is niet gehouden met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen of door te gaan zolang de koopprijs, alhoewel reeds verschuldigd, niet is betaald noch de verlangde vooruitbetaling dan wel zekerheid is verricht dan wel gesteld.

4.5     Indien na het tot stand komen van de overeenkomst door Verkoper wijzigingen zijn aangebracht in de goederen of de verpakking daarvan, is Verkoper gerechtigd deze gewijzigde goederen of verpakking te leveren, mits deze wijzigingen de door Koper verstrekte specificaties niet nadelig beïnvloeden.

 1. Klachten en aansprakelijkheid.

5.1     Koper dient de geleverde goederen en/of diensten bij levering te controleren aan de hand van de pakbon en bij onjuistheden dit te melden aan de chauffeur van Verkoper.

Een klacht terzake van geleverde goederen en/of verrichte diensten dient, indien het een volumeklacht betreft, per telefaxbericht binnen vier uur na ontvangst en/of de verrichtingen bij Verkoper te worden ingediend onder bijvoeging van de nodige bewijsmiddelen en nauwkeurige vermelding van de feiten waarop de volumeklacht betrekking heeft.

Bij andere klachten terzake van de geleverde goederen en/of verrichte diensten dan hiervoor vermeld, waaronder klachten met betrekking tot de factuur en/of de kwaliteit, waaronder begrepen verborgen gebreken, dient de klacht binnen twee dagen na constatering, doch in ieder geval binnen drie dagen na aflevering schriftelijk bij Verkoper te worden ingediend, eveneens onder bijvoeging van de nodige bewijsmiddelen en nauwkeurige vermelding van de feiten waarop de klacht betrekking heeft. 3

5.2     Bij een gerechtigde klacht terzake van geleverde goederen is Verkoper nimmer tot meer gehouden dan tot vervanging van geleverde ondeugdelijke zaken, dan wel tot toekenning van een door Verkoper te bepalen prijsreductie in verhouding tot het gebrek, zulks gehouden dan tot het kosteloos opnieuw verrichten van de diensten of werkzaamheden. Een prijsreductie zoals hiervoor bedoeld zal door Verkoper op de aan Koper te verzenden factuur worden bevestigd.

Verkoper wordt eigenaar van de vervangende zaken.

5.3     Koper kan alleen een klacht indienen indien de toestand van de goederen na ontvangst respectievelijk het verrichten van de diensten ongewijzigd is gebleven.

Verkoper is niet aansprakelijk voor defecten veroorzaakt door de door Koper verstrekte specificaties en/of materialen.

5.4     Klachten schorten de betalingsverplichting van Koper niet op; evenmin heeft Koper het recht de geleverde goederen te weigeren of de overeenkomst te ontbinden.

5.5     Verkoper is nimmer aansprakelijk voor welke andere schade uit welke hoofde dan ook, tenzij deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper.

5.6     Koper vrijwaart Verkoper tegen aanspraken van derden terzake van schade verband houdende met of voortvloeiende uit (gebruik van) de door Verkoper geleverde goederen en/of diensten, tenzij deze schade zou zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper.

5.7     Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden, afwijkingen in kwantiteit, kwaliteit, smaak, breedte, lengte en doorsnede, kleuren, afwerking en dergelijke zijn toegelaten en leiden dus niet tot het aannemen van enige tekortkoming zijdens Verkoper.

 1. Overmacht.

6.1     Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Verkoper kan worden gevergd, zoals onder meer regelgeving van (semi) overheidswege of EG, stakingen, boycotten, transportmoeilijkheden, storingen in het bedrijf van Verkoper en weigering van toeleveranciers om te leveren of werkzaamheden te verrichten.

6.2     In geval van overmacht kan Verkoper de overeenkomst, respectievelijk het niet uitgevoerde gedeelte daarvan door middel van een aangetekende brief aan Koper met onmiddellijke ingang ontbinden of opschorten, zonder schadeplichtig te zijn.

 1. Ontbinding en schadevergoeding.

7.1     Verkoper kan de overeenkomst door middel van een aangetekende brief aan Koper met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden:

 1. in het geval van gehele of gedeeltelijke tekortkoming in de nakoming door Koper van verplichtingen jegens Verkoper. Voor zover Koper niet reeds dadelijk in verzuim is, kan Verkoper de overeenkomst eerst ontbinden nadat Koper een redelijke termijn voor nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2. In dien faillissement of surseance van betaling van Koper is aangevraagd, dan wel uitgesproken, of Koper de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of substantiële delen daarvan verliest, of Koper zijn bedrijfsactiviteiten staakt.

7.2     In geval van ontbinding van de overeenkomst zal Koper aan Verkoper vertragingsschade, alsmede alle overige schade welke Verkoper door de ontbinding ondervindt, waaronder de kosten van ongedaanmaking, de kosten van (gedeeltelijke) uitvoering door Verkoper en winstderving, vergoeden.

7.3     Bij ontbinding van een overeenkomst worden alle vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar. 4

 1. Bijzondere verplichting van Koper.

8.1     Koper verplicht zich de van Verkoper gekochte artikelen nimmer als toegift te gebruiken en deze nimmer tezamen met andere artikelen tegen een totaalprijs aan te bieden of te leveren, een en ander conform het bepaalde in het Broodbesluit.

Koper verplicht de artikelen van Verkoper niet te leveren aan hen, waarvan hem bekend is, dan wel van wie hij redelijkerwijs kan verwachten dat zij zich niet aan de in dit artikel genoemde verplichting zullen houden, en in het bijzonder niet te leveren aan hen, waarvan hij bericht ontving dat zij door Verkoper van de ontvangst van artikelen zijn uitgesloten.

 1. Emballage.

9.1     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen blijven de voor de geleverde goederen gebruikte kratten en dergelijke emballagemateriaal, waaronder ook collies, voor zover bestaande uit blik, hout of plastic, eigendom van Verkoper.

9.2     Koper mag het in artikel 9.1 bedoelde emballagemateriaal voor geen andere doeleinden (laten) gebruiken noch ten gebruike aan derden afstaan, noch verkopen of op ander wijze vervreemden. Koper is bij niet-nakoming van deze bepaling voor alle door Verkoper ontstane schade aansprakelijk. Het risico van verlies of beschadiging van het emballagemateriaal wordt door Koper gedragen van het ogenblik der levering tot dat der teruglevering aan Verkoper. Koper verbindt zich het emballagemateriaal zo spoedig mogelijk na levering van de goederen door Verkoper in goede staat aan Verkoper ter beschikking te stellen. Verkoper is gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst bedoeld emballagemateriaal bij Koper terug te halen, waartoe Koper zijn bedrijfsgebouwen ten behoeve van Verkoper toegankelijk zal maken. Indien terugname van bedoeld emballagemateriaal niet te realiseren is, zal Verkoper terzake aan Verkoper een schadevergoeding verschuldigd zijn op basis van de nieuwwaarde van het betrokken emballagemateriaal. Alle kosten verband houdende met het terughalen van bedoeld emballagemateriaal komen voor rekening van Koper.

 1. Toepasselijk recht; bevoegde rechter.

10.1   Op alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten, Wenen, 1980, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2   Alle geschillen voortvloeiende uit en/of verband houdende met offertes, orders en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen, behoudens indien enige Kantonrechter bevoegd is, uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Verkoper verkiest het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van Koper’s woonplaats.